Algemene Voorwaarden

Versie 25 januari 2024

Wettelijke informatie:

Identificatie : Virtual Fixer CommV, Commanditaire Vennootschap
Zetel : Osystraat 95, bus 1, 2060 Antwerpen
Ondernemingsnummer : 0800.398.963
RPR Antwerpen (afdeling Antwerpen)
BTW : BE0800.398.963
E-mail adres : go@sofieonline.be

Artikel 1. Algemeen en definities

VIRTUAL FIXER CommV, een commanditaire vennootschap opgericht naar Belgisch recht, met zetel te Osystraat 95 bus 1, 2060 Antwerpen, ingeschreven in de Kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer 0800.398.963, rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar vennoot Sofie Vranckx (hierna de “Dienstverlener” of “Virtual Fixer” genoemd)

E-mailadres: go@sofieonline.be

1.2.   In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

(1) Algemene Voorwaarden: Huidige algemene voorwaarden

(2) Dienst(en): het verhogen van de online zichtbaarheid van ondernemingen door middel van ontwikkeling, bouw en strategiebepaling en onderhoud van websites en webshops in de ruime zin van het woord.

(3) Online Diensten: bestaande uit B2B cursussen, verkoop van templates, organisatie van live dagen, enz…

(4) Dienstverlener: Virtual Fixer of een aangestelde.

(5) Klant: Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst afsluit met de Dienstverlener  en hierdoor de Algemene Voorwaarden aanvaardt

(6) Offerte(s): Een aanbieding of een offerte uitgaande van de Dienstverlener (via website, sociale media of e-mail)

(7) Overeenkomst: De overeenkomst tot dienstverlening tussen Dienstverlener en Klant na aanvaarding van de Offerte door de Klant

(8) Partijen: De Dienstverlener en de Klant samen

(9) Schriftelijk: de schriftelijke communicatie zoals e-mail of via een aangetekend schrijven waar nodig

(10) Website: sofieonline.be

Artikel 2. Aanvaarding van de algemene voorwaarden

2.1 Elke overeenkomst, van welke aard ook, tussen Virtual Fixer en de Klant wordt aan de hiernavolgende Algemene Voorwaarden onderworpen. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk voorafgaandelijk en Schriftelijk werden overeengekomen.

De Offerte en de Algemene Voorwaarden alsook de finale Overeenkomst vormen steeds een ondeelbaar geheel en dienen samen te worden gelezen.

2.2 Het aankopen van een Dienst impliceert de integrale aanvaarding vanwege de Klant van deze Algemene Voorwaarden. De Klant doet daarbij uitdrukkelijk afstand van zijn/haar eigen algemene voorwaarden.

Artikel 3. Verbintenissen

3.1  Virtual Fixer is door de aard van de dienstverlening gehouden tot een middelen- of inspanningsverbintenis en zal naar best vermogen volgens de heersende normen van zorgvuldigheid en goed vakmanschap haar opdrachten vervullen of Diensten verlenen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders werd overeengekomen.

3.2 Van de Klant wordt verwacht dat hij/zij Virtual Fixer stipt op de hoogte brengt en houdt van alle informatie die (redelijkerwijze) nuttig en nodig is bij de uitvoering van de Dienst.

3.3 Virtual Fixer mag haar Diensten ten aanzien van de Klant geheel of gedeeltelijk schorsen of zelfs de Overeenkomst beëindigen als de Klant zijn/haar betalingsverplichtingen, of enige andere wezenlijke verplichting (zoals het tijdig aanleveren van de vereiste informatie) of verplichtingen volgende uit de Algemene Voorwaarden niet nakomt.

Artikel 4. Dienstverlening door derden

4.1  Virtual Fixer kan bij het vervullen van de Diensten een beroep doen op de diensten van derden indien zij dat noodzakelijk of nuttig acht.

Artikel 5. Geldigheid Offertes

5.1 Offertes zijn enkel geldig en bindend binnen de tijdspanne zoals aangegeven op de Offerte of indien hierover niets werd bepaald, gedurende een termijn van 14 kalenderdagen volgend op de datum van de Offerte. Na afloop van deze termijn kan de Offerte niet meer door de Klant worden aanvaard. Offertes gelden enkel voor de Diensten uitdrukkelijk hierin opgenomen en zijn slechts geldig ten aanzien van de Klant tot wie ze zijn gericht.

5.2 Indien de Klant een beroep wenst te doen op bijkomende Diensten, die niet vermeld werden in de Offerte, zullen deze het voorwerp zijn van nieuwe onderhandelingen en dient een nieuwe Offerte te worden opgesteld. Indien de Overeenkomst reeds werd gesloten, zullen deze bijkomende Diensten het voorwerp uitmaken van een addendum aan de Overeenkomst.  De bijkomende Diensten zullen worden gefactureerd aan de op dat ogenblik geldende tarieven.

Artikel 6. Prijs- en betalingsvoorwaarden

6.1 Virtual Fixer zal de gevraagde Diensten uitvoeren tegen de prijs zoals bepaald in de Offerte en/of zoals opgenomen in de Overeenkomst.

6.2 Bij aanvang van de Overeenkomst stelt Virtual Fixer een voorschotfactuur op, gelijk aan 50% van de prijs vermeld in de Offerte.

De uitvoering van de Diensten wordt pas opgestart na ontvangst van volledige betaling van deze voorschotfactuur.

Bij oplevering van de website wordt het resterende saldo door Virtual Fixer aan de Klant gefactureerd.

6.3 Eventuele wijzigingen aan de gevraagde Diensten en/of bijkomende Diensten zullen bijkomend gefactureerd worden zoals bepaald in art. 5.2 van deze Algemene Voorwaarden.

6.4 Online Diensten worden verkocht tegen en gefactureerd aan de Prijs zoals opgenomen op de Website en/of de Offerte. In afwijking van artikel 6.6 van deze Algemene Voorwaarden, zijn de Online Diensten onmiddellijk betaalbaar, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders overeengekomen. De Klant krijgt pas toegang tot de Online Diensten, na volledige betaling van het verschuldigde bedrag.

6.5 Virtual Fixer behoudt zich het recht voor om de overeengekomen prijs, na wederzijds akkoord, te verhogen indien één of meer kostprijsfactoren (met inbegrip doch niet beperkt tot energie- en loonkost) een objectief aantoonbare prijsverhoging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden. Partijen zullen in dat geval nieuwe onderhandelingen starten omtrent de prijs. Komen de Partijen niet tot een akkoord, dan is Virtual Fixer gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen mits het respecteren van een opzegtermijn van 2 kalendermaanden.

6.6 Elke factuur is betaalbaar uiterlijk veertien (14) kalenderdagen na ontvangstdatum ervan.

6.7 Indien de Klant niet akkoord gaat met een factuur, dient hij/zij deze schriftelijk en met redenen omkleed te protesteren binnen een termijn van acht (8) kalenderdagen te rekenen vanaf ontvangst van de factuur.

Indien de Klant vragen heeft omtrent (een onderdeel van) de factuur of de factuur betwist, schort dit de betaling van de gehele factuur niet op.

6.8 De prijs zoals opgenomen in de Offerte en de Overeenkomst is steeds integraal door de Klant verschuldigd.

Partijen spreken bij aanvang een tijdslijn af voor de uitvoering van de Diensten. Het mogelijks niet (tijdig) kunnen finaliseren van de Diensten door een gebrek aan informatie of feedback van de Klant kan geenszins aanleiding geven tot enige vorm van aansprakelijkheid in hoofde van Virtual Fixer, of enige prijsvermindering tot gevolg hebben. De eventuele gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien blijven derhalve volledig ten laste van de Klant.  Wanneer de Klant niet of niet tijdig de nodige en correcte informatie beschikbaar stelt, het voorbereidend werk dat werd afgesproken niet uitvoert of de nodige feedback niet geeft binnen de door Virtual Fixer vooropgestelde termijn, zoals bepaald op de tijdlijn en de uitvoering van de Dienst hierdoor vertraging oploopt, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten integraal voor rekening van de Klant. Virtual Fxer behoudt zich in dat verband het recht voor om een forfait van 5% van de prijs zoals bepaald in de offerte aan de Klant aan te rekenen indien de uitvoering van de Diensten meer dan twee (2) weken vertraging oploopt door toedoen van de Klant. Virtual Fixer zal de Diensten van de Klant pas terug opstarten na ontvangst van alle nuttige en nodige informatie én van zodra de agenda van Virtual Fixer dit toelaat.

6.9 Virtual Fixer spreekt met de Klant een onderhoudscontract af voor het maandelijkse onderhoud de website en/of de webshop, of telkens onderhoudswerken aan de website en/of webshop zich opdringen.

De Klant betaalt hiervoor een vaste prijs zoals opgenomen in de Offerte of de Overeenkomst.

Naar keuze van de Klant is deze prijs voor onderhoud betaalbaar, ofwel jaarlijks, middels vooruitbetaling, ofwel via maandelijkse abonnementsformule, waarbij de prijs telkenmale op het einde van de maand aan de Klant wordt gefactureerd.

6.10 Ingeval van laattijdige betaling of wanbetaling  van de factuur binnen de gestelde termijn, worden alle openstaande facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar en is de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een interest verschuldigd conform de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties alsook een forfaitaire schadevergoeding van tien (10) % van het openstaande bedrag, met een minimum van vijftig (50) euro, onverminderd het recht van Virtual Fixer om een hogere schadevergoeding te vorderen indien de werkelijk geleden schade hoger ligt. Alle kosten voor het invorderen van een onbetaalde factuur zijn steeds ten laste van de Klant.

Daarenboven komen ook alle door Virtual Fixer toegestane kortingen, promoties of aanbiedingen onmiddellijk te vervallen indien de Klant zijn betalingsverplichting, niet of laattijdig nakomt.

6.11  Virtual Fixer is bij niet- of niet tijdige betaling door de Klant gerechtigd alle dienstverlening voor de Klant op te schorten, de website van de klant tijdelijk offline te halen, of de Overeenkomst te beëindigen, zonder dat zij aansprakelijk kan worden gehouden voor enige schade die hieruit zou kunnen ontstaan.

6.12 Behoudens schriftelijke toestemming kunnen de bedragen die de Klant is verschuldigd op geen enkele wijze worden gecompenseerd met om het even welke bedragen waarop Klant aanspraak meent te kunnen maken tegenover Virtual Fixer.

Artikel 7. Duur en beëindiging van de overeenkomst

7.1 De Overeenkomst is van bepaalde duur.

De Overeenkomst met betrekking tot de bouw van de website en/of de webshop in de brede zin van het woord neemt een einde op het ogenblik van oplevering van de Diensten door Virtual Fixer.

De Overeenkomst met betrekking tot het onderhoud van de website wordt naar keuze van de Klant aangegaan voor een termijn van één jaar, die niet voortijdig kan worden opgezegd door de Klant. Ingeval van voortijdige opzegging door de Klant blijft de volledige prijs, zoals bepaald in de Offerte door de Klant aan Virtual Fixer verschuldigd. Er is geen vorm van restitutie mogelijk.

Indien de Klant kiest voor onderhoud van de website en/of webshop in de vorm van een abonnementsformule, betreft dit een Overeenkomst van onbepaalde duur, welke door elk van de Partijen kan worden opgezegd, mits het respecteren van een opzegtermijn gelijk aan twee (2) maanden. Opzegging gebeurt Schriftelijk per e-mail, tegen ontvangsbewijs verstuurd, op het e-mail adres zoals gekend tussen Partijen. De opzegging gaat in op de eerstvolgende werkdag na ontvangst van de e-mail waarin de opzegging wordt gegeven. Gedurende de opzegtermijn blijven de verplichtingen in hoofde van beide Partijen onverkort van toepassing.

De Overeenkomst met betrekking tot de Online Diensten is eveneens van bepaalde duur, voor de duurtijd zoals opgenomen in de Offerte of vermeld op de Website. Deze Overeenkomst kan niet voortijdig worden opgezegd, dan met betaling van een forfaitaire verbrekingsvergoeding die gelijk is aan vastgestelde prijs voor de betrokken Online Diensten.

7.2 Indien één van beide Partijen wezenlijk tekortschiet in de nakoming van zijn/haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk en schriftelijk door de andere Partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen twintig (20) kalenderdagen alsnog nakomt, is de andere Partij gerechtigd de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen zonder rechterlijke tussenkomst en zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn. Dit artikel is eveneens van toepassing indien het vertrouwen tussen partijen is geschonden en wel in die mate dat dit elke verdere samenwerking onmogelijk maakt, zodat er sprake is van een onherstelbare en definitieve vertrouwensbreuk.

Indien de Klant de Partij is die zijn/haar verplichtingen niet nakomt en Virtual Fixer om die reden de samenwerking stopzet, dan dient de totale prijs zoals opgenomen in de Offerte en de Overeenkomst nog steeds te worden voldaan door de Klant.

Artikel 8. Werkwijze en Leveringstermijn

8.2 Overlegmomenten dienen steeds minstens twee (2) werkdagen op voorhand te worden verzet of geannuleerd.

8.3 Partijen stellen bij de aanvang een tijdlijn op, met daarin onder meer opgenomen de taken voor elk van de Partijen. Teneinde Virtual Fixer toe te laten de Diensten tijdig en correct op te leveren, verwacht Virtual Fixer een actieve medewerking van de Klant. Dit houdt onder meer in dat de Klant haar alle nuttige en noodzakelijke informatie tijdig overmaakt, zoals bepaald in de tijdlijn. Indien de niet-tijdige aanlevering van al dan niet foutieve informatie de oorzaak zou zijn van een niet correcte of niet tijdige oplevering door Virtual Fixer, dan kan Virtual Fixer daarvoor geenszins aansprakelijk worden gesteld door de Klant. Eventuele meerwerken of noodzakelijke aanpassingen ingevolge niet-correcte of niet-tijdige aanlevering van  informatie of feedback door de Klant, zijn uitsluitend ten laste van de Klant. Indien de uitvoering van de Diensten meer dan twee (2) weken vertraging oploopt door toedoen van de Klant – in welke vorm dan ook -, behoudt Virtual Fixer zich het recht voor om een forfaitaire vergoeding van 5% van de prijs als vermeld in de Offerte aan de Klant aan te rekenen. Bovendien zal Virtual Fixer de uitvoering van de Diensten pas opnieuw aanvatten nadat haar alle nuttige en noodzakelijke informatie conform de tijdlijn werd aangeleverd én van zodra de agenda van Virtual Fixer dit toelaat.

8.5 De overeengekomen leveringstermijn zoals weergegeven op de tijdlijn is steeds indicatief.

Virtual Fixer verbindt er zich toe eventuele moeilijkheden of vertragingen in de uitvoering van de Diensten steeds transparant te melden aan de Klant.

Deze overschrijding – door welke oorzaak dan ook – geeft geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering en heeft niet de beëindiging van de Overeenkomst en de daaruit volgende verplichtingen tot gevolg.

8.6 Virtual Fixer heeft het recht een meerprijs aan te rekenen indien de Klant verzoekt om de levering uit te voeren binnen een kortere termijn dan de voorziene, aangekondigde of overeengekomen termijn.

8.7 Situaties van overmacht, zoals nader omschreven in artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden,  verlengen in ieder geval de leveringstermijn.

8.8 Op Virtual Fixer rust een inspanningsverbintenis. Virtual Fixer kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gehouden voor het niet-behalen van het door de Klant gewenste of beoogde resultaat.

8.9 Indien( een deel van) de geleverde Diensten niet conform is met de Overeenkomst, dient de Klant dit binnen de acht (8) kalenderdagen schriftelijk per e-mail, verstuurd tegen ontvangstbewijs, aan Virtual Fixer te melden. De Klant dient in de communicatie zijn opmerkingen gedetailleerd te omschrijven, teneinde Virtual Fixer toe te laten de grieven van de Klant nader te onderzoeken.

In geval van betwisting moet door de Klant bewezen worden dat de afgeleverde Diensten niet conform de Overeenkomst en/of de Offerte werden opgeleverd.

8.10 Na het verstrijken van de hierboven vermelde termijn van acht (8) kalenderdagen worden de geleverde Diensten geacht als zijnde conform te zijn uitgevoerd aan de Overeenkomst en aan de eisen gesteld door de Klant.

De betaling van de factuur of de ingebruikname van de Diensten ontslaat Virtual Fixer van alle verantwoordelijkheid voor vergissingen, weglatingen en andere gebeurlijke tekortkomingen en geldt als stilzwijgende aanvaarding van de geleverde Diensten.

Artikel 9. Overmacht

9.1 In het geval dat een Partij getroffen wordt door een overmacht situatie, zal de getroffen partij de andere partij inlichten binnen een redelijke termijn (en met een maximum van vijf (5) werkdagen) na kennisname van de overmachtssituatie en het bewijs hiervoor leveren. De partij die zich beroept op overmacht kan niet contractueel of buitencontractueel aansprakelijk gesteld worden voor niet-nakoming van zijn verbintenissen voor de duur van de overmacht.

9.2 Onder overmacht wordt begrepen de situatie waarin de uitvoering van de Overeenkomst in hoofde van Virtual Fixer, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van Virtual Fixer, zoals – doch niet beperkt tot – : brand, epidemie, elektrische-, informatica-, internet-, of telecommunicatiestoornissen, beslissingen of interventies van overheidswege, beslissingen of gewijzigde voorwaarden van derden, fouten of vertragingen te wijten aan derden, ziekte of werkonbekwaamheid van Sofie Vranckx. Virtual Fixer is niet verplicht om het ontoerekenbare en onvoorziene karakter van de omstandigheid die de overmacht uitmaakt te bewijzen.

9.3 De Klant blijft evenwel gehouden tot betaling van de reeds geleverde prestaties, de reeds gemaakte kosten, alsook de kosten welke redelijkerwijze niet meer kunnen worden geannuleerd, maar werden gemaakt door Virtual Fixer voorafgaand aan de overmachtsituatie.

9.4 Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Virtual Fixer alsnog trachten de Diensten te leveren vanaf dit redelijkerwijs weer mogelijk is. In ieder geval blijft de uitvoering van de Overeenkomst opgeschort voor de duur van de tijdelijke overmacht. Partijen zullen in dat geval alle redelijke inspanningen leveren om de gevolgen van de overmachtsituatie te beperken.

Als evenwel blijkt dat het blijvend onmogelijk is om de Diensten te voltooien of verder te zetten, zal de Overeenkomst in onderling overleg herzien of beëindigd worden.

Artikel 10. Geheimhouding

10.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens waarvan tijdens de uitvoering van de Diensten wordt kennisgenomen. De Partijen nemen alle mogelijke voorzorgsmaatregelen om de vertrouwelijkheid te borgen. Partijen zullen zonder toestemming van de andere Partij aan derden geen mededelingen doen over de aanpak, werkwijze of (de inhoud van) de Offerte en/of de Overeenkomst.

10.2 De Partijen zijn gehouden deze informatie op geen enkele wijze aan derden bekend te maken tenzij mits voorafgaand uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van de andere Partij of indien zij hiertoe wettelijk zijn verplicht.

Artikel 11. Intellectuele eigendomsrechten

11.1 Virtual Fixer draagt alle intellectuele eigendomsrechten op het eindproduct en de oplevering van de Diensten (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten– “Intellectuele Eigendom Eindproduct”) over aan de Klant. Deze Intellectuele Eigendom behoort aan de Klant toe na volledige betaling van alle ermee verband houdende facturen.

De overdracht van de Intellectuele Eigendom Eindproduct is definitief na betaling van de prijs door de Klant. Deze overdracht geldt voor de duurtijd van de bescherming en is wereldwijd.

11.2   De eventuele vergoeding voor deze overdracht wordt geacht inbegrepen te zijn in de prijs bepaald in artikel 6.

11.3 Alle drafts, ontwerpen, concepten, ideeën en voorstellen die voor de Klant worden ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Diensten vallen onder het auteursrecht van Virtual Fixer en blijven in het bezit en eigendom van Virtual Fixer. De Klant is niet bevoegd om deze aan derden kenbaar te maken noch over te dragen. In geval van inbreuk of misbruik van dit auteursrecht stelt Virtual Fixer de Klant, organisatie(s) of perso(o)n(en) in kwestie aansprakelijk.

11.4 Virtual Fixer behoudt zich het recht voor haar creaties, met inbegrip van de Intellectuele Eigendom Eindproduct, te gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, de website van Virtual Fixer, portfolio, advertenties, sociale media van Virtual Fixer, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratiemateriaal.

11.5 De Klant erkent uitdrukkelijk dat de inhoud van de Online Diensten waaronder, doch niet beperkt, templates, gebruikte technieken, schema’s, voorbeelden, modules, eigendom zijn van Virtual Fixer en deze beschermd zijn door de rechten van intellectuele eigendom. De Klant mag deze niet verspreiden of zelf commercialiseren en verkopen. De Klant erkent deze enkel te zullen aanwenden voor de doeleinden zoals onderling overeengekomen en binnen de eigen onderneming.

Virtual Fixer geeft de Klant een gebruikslicentie op de Online Diensten voor de duurtijd van de Overeenkomst maar behoudt alle overige intellectuele eigendomsrechten.

Deze gebruikslicentie wordt op exclusieve basis voor België en Nederland verleend. De Klant mag deze rechten niet overdragen aan een derde partij. De beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, betekent het einde van de gebruikerslicentie.

De eventuele vergoeding voor deze gebruikslicentie wordt geacht inbegrepen te zijn in de prijs bepaald in de Overeenkomst en wordt pas gegeven op het ogenblik van volledige betaling door de Klant.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1 Virtual Fixer is enkel aansprakelijk voor directe schade en kan nooit aansprakelijk zijn voor of gehouden zijn tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) reputatieschade, winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden.

12.2 Virtual Fixer haar totale contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor directe schade zal steeds beperkt zijn tot (i) herstel in natura door het aanbrengen van verbeteringen of, (ii) het opnieuw presteren van de te leveren Diensten, of (iii) betaling van een schadevergoeding gelijk aan het bedrag van de laatste factuur waarop de Diensten die aanleiding hebben gegeven tot het schadeverwekkend feit betrekking hebben, naar keuze van Virtual Fixer.

12.3 Op Virtual Fixer rusten middelen- of inspanningsverplichtingen, doch onder geen enkel beding resultaatsverplichtingen. Virtual Fixer verbindt zich er toe haar uiterste best te doen om de overeengekomen Dienst(en) correct te leveren en het beste resultaat na te streven, doch is hier tevens voor afhankelijk van de informatie en de feedback die zij van de Klant ontvangt.

 Virtual Fixer kan niet aansprakelijk worden gesteld indien het door de Klant beoogde resultaat niet werd bereikt. Dit kan niet leiden tot het stopzetten van de Overeenkomst door de Klant, of het niet betalen van de factuur.

12.4 Virtual Fixer is voorts niet aansprakelijk voor het niet-naleven van de verplichtingen die op de Klant rusten inzake GDPR en privacy in de brede zin van het woord. Evenmin kan zij aansprakelijk worden gehouden voor technische defecten, hacking, het tijdelijk niet-bereikbaar zijn van de website en/of webshop, slechte vindbaarheid van de website en/of de webshop in zoekmotoren.

12.5  Indien de Klant zelf beeldmateriaal aanlevert, bevestigt de Klant auteur te zijn in de zin van het auteursrecht van de aangeleverde beelden, animaties en dergelijke meer. De Klant garandeert dat in het geval hij/zij materialen levert aan Virtual Fixer, deze door hem/haar gecreëerd of rechtmatig verworven zijn. Virtual Fixer neemt geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor de door de Klant aan haar geleverde beelden, animaties en dergelijke meer. De Klant verklaart hierbij uitdrukkelijk Virtual Fixer te zullen vrijwaren van enige aanspraak van derden daaromtrent.

12.6 Virtual Fixer kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de informatie waarvoor zij afhankelijk is van de derden, zoals statistieken welke zij haalt bij derde-partijen, of de werking van systemen van derde partijen, zoals – doch niet beperkt tot – hostingmaatschappijen.

Artikel 13. Gegevensverwerking

13.1 Virtual Fixer is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die zal gebeuren conform de bepalingen van de Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, gekend onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

13.2   In het kader van de professionele relatie zal Virtual Fixer bepaalde persoonsgegevens, zoals naam, professioneel mail-adres, professioneel telefoonnummer) van de Klant verzamelen en verwerken, voor zover deze informatie relevant is voor doeleinden waarvoor Virtual Fixer deze nodig heeft (hierna ‘Professionele Contactgegevens’).

13.3 Indien blijkt dat de verwerking van andere persoonsgegevens, naast de Professionele Contactgegevens, noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, zullen Partijen er zich toe verbinden om een verwerkersovereenkomst op te stellen, conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die zal worden gehecht als bijlage aan deze Overeenkomst.

13.4 De Klant aanvaardt uitdrukkelijk dat Virtual Fixer geen enkele verantwoordelijk draagt betreffende de privacyverklaringen van derde-partijen waarmee zij samenwerkt, en de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en algemeen privacywetgeving door deze partijen.

Artikel 14. Volledigheid en nietigheid

14.1 Deze Algemene Voorwaarden dienen samen te worden gelezen met de Offerte en de Overeenkomst en vormen de volledige overeenkomst tussen de Klant en Virtual Fixer. Zij vervangen elke vroegere bestaande overeenkomst en elk vorig mondeling of schriftelijk akkoord tussen partijen omtrent hetzelfde voorwerp.

14.2 Indien enige bepaling (of deel daarvan) van de Algemene Voorwaarden onafdwingbaar of strijdig met een wettelijke of reglementaire bepaling zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet onafdwingbaar is of strijdig is met een wettelijke of reglementaire bepaling. In een dergelijk geval zullen de Partijen te goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepaling te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling. 

Artikel 15.  Overdraagbaarheid

15.1  Partijen kunnen hun rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden niet overdragen dan met de uitdrukkelijke voorafgaandelijke toestemming van de andere Partij.

Artikel 16. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

16.1 De Offerte, de bijhorende Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Elk geschil m.b.t. de totstandkoming, de interpretatie of de uitvoering van de overeenkomst en haar algemene voorwaarden alsook van de daaruit voortvloeiende factuur/facturen behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen.